• ID文件名称文件格式文件大小操作
  正在加载...请等待或重新刷新本页面!

  软件版本:ProE5.0(可编辑,不包含参数)

  文件大小:40.33M(格式:rar)

  非常直观的汽车底盘,零件组装完成

  包含以下文件:
  2011-0100-alternative_gearbox.asm(1).1 153.32KB
  2011-0100-alternative_gearbox.asm.1 153.32KB
  2011-0200-main_assembly.asm(1).1 56.69KB
  2011-0200-main_assembly.asm.1 56.69KB
  2011-0201-main_shaft_frame.prt(1).1 92.27KB
  2011-0201-main_shaft_frame.prt.1 92.27KB
  2011-0203-wheel_frame.prt(1).1 410KB
  2011-0203-wheel_frame.prt.1 410KB
  2011-0204-wheel_turn_plate.prt(1).1 136.77KB
  2011-0204-wheel_turn_plate.prt.1 136.77KB
  2011-0205-bearing_collar.prt(1).1 87.72KB
  2011-0205-bearing_collar.prt.1 87.72KB
  2011-0208-bearing_block.prt(1).1 119.36KB
  2011-0208-bearing_block.prt.1 119.36KB
  2011-0209-gearbox_mount_plate.prt(1).1 426.45KB
  2011-0209-gearbox_mount_plate.prt.1 426.45KB
  2011-0210-bearing_block_lower_s.prt(1).1 80.03KB
  2011-0210-bearing_block_lower_s.prt.1 80.03KB
  2011-0211-linkage.prt(1).1 43.94KB
  2011-0211-linkage.prt.1 43.94KB
  2011-0212-link_plate.prt(1).1 75.3KB
  2011-0212-link_plate.prt.1 75.3KB
  2011-0213-pivoting_bearing_bloc.prt(1).1 67.75KB
  2011-0213-pivoting_bearing_bloc.prt.1 67.75KB
  2011-0214-wheel_support_plate.prt(1).1 56.29KB
  2011-0214-wheel_support_plate.prt.1 56.29KB
  2011-0215-wheel_support_plate_t.prt(1).1 81.36KB
  2011-0215-wheel_support_plate_t.prt.1 81.36KB
  2011-0216-75_plate.prt(1).1 107.6KB
  2011-0216-75_plate.prt.1 107.6KB
  2011-0217-denso_spacer.prt(1).1 68.51KB
  2011-0217-denso_spacer.prt.1 68.51KB
  2011-0218-frame_bracket.prt(1).1 57.9KB
  2011-0218-frame_bracket.prt.1 57.9KB
  2011-0219-gearbox_mount_plate_b.prt(1).1 421.98KB
  2011-0219-gearbox_mount_plate_b.prt.1 421.98KB
  2011-0312-cim_adapter_flange.prt(1).1 162.26KB
  2011-0312-cim_adapter_flange.prt.1 162.26KB
  2011-0313-motor_coupling.prt(1).1 193.36KB
  2011-0313-motor_coupling.prt.1 193.36KB
  2011-0404-wheel_hub.prt(1).1 113.15KB
  2011-0404-wheel_hub.prt.1 113.15KB
  2011-0405-wheel_hub_plate.prt(1).1 128.17KB
  2011-0405-wheel_hub_plate.prt.1 128.17KB
  23915t110.asm(1).1 65.37KB
  23915t110.asm.1 65.37KB
  57628.prt(1).1 852.9KB
  57628.prt.1 852.9KB
  57628_1.prt(1).1 401.01KB
  57628_1.prt.1 401.01KB
  58422.prt(1).1 876.76KB
  58422.prt.1 876.76KB
  58422_1.prt(1).1 395.5KB
  58422_1.prt.1 395.5KB
  asm0001.asm(1).1 285.51KB
  asm0001.asm.1 285.51KB
  bevel_gear1.prt(1).1 399.83KB
  bevel_gear1.prt.1 399.83KB
  bevel_gear2.prt(1).1 399.94KB
  bevel_gear2.prt.1 399.94KB
  bevel_gears.asm(1).1 49.76KB
  bevel_gears.asm.1 49.76KB
  cim-u-lator.prt(1).1 299.47KB
  cim-u-lator.prt.1 299.47KB
  cim-u-lator_assembly.asm(1).1 51.85KB
  cim-u-lator_assembly.asm.1 51.85KB
  cim-u-lator_shaft.prt(1).1 61.98KB
  cim-u-lator_shaft.prt.1 61.98KB
  cim_motor.prt(1).1 220.72KB
  cim_motor.prt.1 220.72KB
  colson_wheel.prt(1).1 238.79KB
  colson_wheel.prt.1 238.79KB
  connection-din808-w-mekanex_con.prt(1).1 148.12KB
  connection-din808-w-mekanex_con.prt.1 148.12KB
  fr6-2rs.asm(1).1 48.16KB
  fr6-2rs.asm.1 48.16KB
  fr8-2rs.asm(1).1 48.03KB
  fr8-2rs.asm.1 48.03KB
  hex_standoff.prt(1).1 69.79KB
  hex_standoff.prt.1 69.79KB
  joint-head-din808-w-mekanex_kre.prt(1).1 132.66KB
  joint-head-din808-w-mekanex_kre.prt.1 132.66KB
  joint-link-din808-w-mekanex_krd.prt(1).1 164.13KB
  joint-link-din808-w-mekanex_krd.prt.1 164.13KB
  krd10-n-mekanex.asm(1).1 52.07KB
  krd10-n-mekanex.asm.1 52.07KB
  krd10-n-mekanex_1.asm(1).1 51.91KB
  krd10-n-mekanex_1.asm.1 51.91KB
  krd10-n-mekanex_2.asm(1).1 52.4KB
  krd10-n-mekanex_2.asm.1 52.4KB
  krd10-n-mekanex_3.asm(1).1 52.33KB
  krd10-n-mekanex_3.asm.1 52.33KB
  motors_banebots_rs-775.prt(1).1 343.91KB
  motors_banebots_rs-775.prt.1 343.91KB
  motors_denso_262100-3030.prt(1).1 440.49KB
  motors_denso_262100-3030.prt.1 440.49KB
  motors_denso_262100-3040.prt(1).1 455.7KB
  motors_denso_262100-3040.prt.1 455.7KB
  none.prt(1).1 82.72KB
  none.prt.1 82.72KB
  none_1.prt(1).1 61.07KB
  none_1.prt.1 61.07KB
  none_10.prt(1).1 61.89KB
  none_10.prt.1 61.89KB
  none_11.prt(1).1 60.67KB
  none_11.prt.1 60.67KB
  none_12.prt(1).1 61.32KB
  none_12.prt.1 61.32KB
  none_13.prt(1).1 61.72KB
  none_13.prt.1 61.72KB
  none_14.prt(1).1 93.9KB
  none_14.prt.1 93.9KB
  none_2.prt(1).1 247.21KB
  none_2.prt.1 247.21KB
  none_3.prt(1).1 62.71KB
  none_3.prt.1 62.71KB
  none_4.prt(1).1 63.05KB
  none_4.prt.1 63.05KB
  none_5.prt(1).1 62.65KB
  none_5.prt.1 62.65KB
  none_6.prt(1).1 62.79KB
  none_6.prt.1 62.79KB
  none_7.prt(1).1 62.07KB
  none_7.prt.1 62.07KB
  none_8.prt(1).1 60.96KB
  none_8.prt.1 60.96KB
  none_9.prt(1).1 61.37KB
  none_9.prt.1 61.37KB
  oldham_coupling.asm(1).1 68.03KB
  oldham_coupling.asm.1 68.03KB
  oldham_coupling_1.asm(1).1 68.14KB
  oldham_coupling_1.asm.1 68.14KB
  part10.prt(1).1 224.49KB
  part10.prt.1 224.49KB
  part12.prt(1).1 222.34KB
  part12.prt.1 222.34KB
  part14.prt(1).1 222.4KB
  part14.prt.1 222.4KB
  part16.prt(1).1 428.05KB
  part16.prt.1 428.05KB
  part17.prt(1).1 389.44KB
  part17.prt.1 389.44KB
  part18.prt(1).1 468.8KB
  part18.prt.1 468.8KB
  part20.prt(1).1 1.11MB
  part20.prt.1 1.11MB
  part22.prt(1).1 315.19KB
  part22.prt.1 315.19KB
  part24.prt(1).1 325.99KB
  part24.prt.1 325.99KB
  part26.prt(1).1 326.49KB
  part26.prt.1 326.49KB
  part4.prt(1).1 437.35KB
  part4.prt.1 437.35KB
  part6.prt(1).1 551.94KB
  part6.prt.1 551.94KB
  part8.prt(1).1 214.85KB
  part8.prt.1 214.85KB
  截图20140609195206(1).jpg 1.15MB
  截图20140609195206.jpg 1.15MB
  截图20140609195218(1).jpg 1.06MB
  截图20140609195218.jpg 1.06MB
  截图20140609195228(1).jpg 1.04MB
  截图20140609195228.jpg 1.04MB
  截图20140609195244(1).jpg 1.24MB
  截图20140609195244.jpg 1.24MB
  截图20140609195251(1).jpg 1.11MB
  截图20140609195251.jpg 1.11MB
  shaft-187337.asm(1).1 37.75KB
  shaft-187337.asm.1 37.75KB
  shaft-187382.prt(1).1 52.88KB
  shaft-187382.prt.1 52.88KB
  shaft-187566.asm(1).1 37.09KB
  shaft-187566.asm.1 37.09KB
  shaft-187611.prt(1).1 52.83KB
  shaft-187611.prt.1 52.83KB
  shaft-187843.asm(1).1 39.7KB
  shaft-187843.asm.1 39.7KB
  shaft-187888.prt(1).1 59.55KB
  shaft-187888.prt.1 59.55KB
  shaft-188180.asm(1).1 39.04KB
  shaft-188180.asm.1 39.04KB
  shaft-188225.prt(1).1 69.49KB
  shaft-188225.prt.1 69.49KB
  shaft-194022.asm(1).1 39.5KB
  shaft-194022.asm.1 39.5KB
  shaft-194067.prt(1).1 58.2KB
  shaft-194067.prt.1 58.2KB
  shaft-62652.asm(1).1 38.91KB
  shaft-62652.asm.1 38.91KB
  shaft-62697.prt(1).1 76.76KB
  shaft-62697.prt.1 76.76KB
  shaft-62985.asm(1).1 38.08KB
  shaft-62985.asm.1 38.08KB
  shaft-63030.prt(1).1 50.42KB
  shaft-63030.prt.1 50.42KB
  side_plates.prt(1).1 467.85KB
  side_plates.prt.1 467.85KB
  spur_gear1-10749.prt(1).1 177.45KB
  spur_gear1-10749.prt.1 177.45KB
  ...文件太多,只展示前200个...
  展开简介...

  申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  底盘

   

  汽车

   

  分享至:

  评论及评价 如果您已下载,请选择星级评价并提交评论
  总体评价
  • 1星
  • 2星
  • 3星
  • 4星
  • 5星
  请您评价后再确认提交!